Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego

Administrator danych, dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Telematics Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181b, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688279, REGON 367906160, NIP 5252717680.

Inspektor ochrony danych

Na stronie www.telematicstechnologies.com/rodo znajdziesz informacje na temat sposobu skorzystania ze swoich praw, nasze dane kontaktowe oraz kontakt do Inspektora Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe zostały zebrane przez Telematics Technologies sp. z o.o w celu dostarczania treści informacyjnych i marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, tj: prawnie uzasadnionego interesu administratora m.in. w celu marketingu bezpośredniego usług Telematics Technologies sp. z o.o.

Poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek wyraziłaś/-łeś zgodę na przesyłanie przez Telematics Technologies sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na używanie przez Telematics Technologies sp. z o.o telekomunikacyjnego urządzenia końcowego dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (w tym zakresie dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, jednakże w każdym przypadku nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Twoje prawa

Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania swoich danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Kategorie odbiorców danych osobowych i przekazanie danych osobowych poza EOG

Telematics Technologies sp. z o.o korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających dane osobowe w jej imieniu w zakresie usług serwerowych, obsługi reklamowej i marketingowej, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej; wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta.

Twoje dane mogą być przekazywane przez administratora do odbiorców spoza EOG (USA). Transfer danych poza EOG odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, dostępnych do wglądu w siedzibie administratora.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przesyłania informacji o promocjach oraz ofert handlowych. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.